Algemene Voorwaarden (AV)

Artikel 1: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door WilFlow aan opdrachtgevers en deelnemers aangeboden (groeps)trainingen, individuele begeleiding, cursussen, workshops, lezingen e.d. en alle verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als WilFlow daar schriftelijk mee instemt.
 3. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als WilFlow hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

Artikel 2: Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en WilFlow wordt geacht tot stand te zijn gekomen door de definitieve bevestiging van door digitale, telefonische of schriftelijke opdracht welke wordt bevestigd als volgt:

 1. een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit WilFlow op basis van de digitale of schriftelijke aanmelding of
 2. het digitaal of schriftelijk toezenden van een offerte door WilFlow welke door opdrachtgever ‘voor akkoord’ wordt ondertekend en binnen twee weken per post geretourneerd. Niet retour zenden van deze bevestiging/overeenkomst ontheft deelnemer niet van zijn verplichtingen.

 

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd

 1. Wie een verbintenis met WilFlow aangaat heeft conform wetgeving zeven dagen bedenktijd waarbinnen deelnemer kosteloos alsnog kan besluiten van deelname af te zien. Dit dient digitaal of schriftelijk te gebeuren.
 2. Deze termijn start op het moment van definitieve aanmelding van de deelnemer. Als datum geldt die van de e-mail dan wel het poststempel.
 3. De bedenktijd van zeven dagen vervalt op de startdatum van de activiteit als deze binnen de bedenktijd plaatsvindt.

 

Artikel 4: Betalingen

 1. Deelnemer is gehouden aan de betalingsverplichting als vermeld in de aankondiging van de activiteit en/of in de overeenkomst.
 2. Een digitale factuur wordt uitsluitend op verzoek van de particuliere deelnemer verstrekt.
 3. Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking (maar uiterlijk binnen 14 dagen na bevestiging van deelname of uiterlijk één dag voor de startdatum van de training) op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en activiteit waaraan men gaat deelnemen.
 4. Indien niet tijdig wordt betaald zal WilFlow opdrachtgever hierop eenmalig digitaal of schriftelijk aanspreken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft WilFlow het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente en kan opdrachtgever uitsluiten van deelname.
 5. Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om opdrachtgever zijn verplichtingen te laten voldoen dan zijn alle kosten hiervan voor zijn rekening.

 

Artikel 5: Gespreide betaling

 1. Indien opdrachtgever bij inschrijving verzoekt om gespreide betaling zal WilFlow in overleg met de opdrachtgever beoordelen welke afspraken kunnen worden gemaakt. Eventuele afspraken hierover worden bevestigd.
 2. Indien opdrachtgever annuleert of voortijdig met een activiteit stopt blijft de betalingsverplichting bestaan met in acht neming van de voorwaarden in artikel 7 respectievelijk artikel 8.

 

Artikel 6: Annuleren

 1. Annuleren van een activiteit voor aanvang is mogelijk mits dit digitaal of schriftelijk gebeurt met opgaaf van redenen.
 2. Indien de annulering naar het oordeel van WilFlow een gevolg is van een overmachtssituatie door een niet toerekenbare ernstige omstandigheid aan de zijde van opdrachtgever dan is hij niets verschuldigd en ontvangt wat reeds betaald is terug.
 3. In andere omstandigheden dan overmacht (zie hiervoor b.) behoudt opdrachtgever bij annulering een financiële verplichting als volgt:
 • tot acht weken voor aanvang: 0%, geen enkele verplichting.
 • tussen acht en vier weken voor aanvang:              10% van de aangegane verplichting
 • tussen vier weken en één week voor aanvang: 50% van de aangegane verplichting
 • later dan één week voor aanvang: 100% van de aangegane verplichting

4. Wie bij annulering recht heeft op teruggave van reeds overgemaakte bedragen ontvangt deze binnen twee weken retour.

5.Indien opdrachtgever bij annulering nog een bedrag schuldig is aan WilFlow wordt dit nog verschuldigde bedrag in mindering gebracht op de geannuleerde activiteit.

6. Een opdrachtgever die de deelname wil verzetten naar een training op andere data of locatie kan hiertoe een verzoek indienen. In overleg met WilFlow wordt dan bekeken wat de opties zijn.

Artikel 7: Voortijdige beëindiging deelname/ absentie

 1. Indien voortijdige beëindiging naar het oordeel van WilFlow  een gevolg is van een overmachtssituatie door een niet toerekenbare ernstige omstandigheid aan de zijde van deelnemer dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten. Het andere deel zal binnen twee weken nadat een en ander duidelijk is worden geretourneerd.
 2. Indien opdrachtgever voortijdig stopt om een andere reden dan onder a. bedoeld blijft de aangegane verplichting volledig bestaan. Nog verschuldigde bedragen moeten alsnog worden voldaan.
 3. Bij absentie kan geen aanspraak worden gemaakt op een vervangende lestijd of restitutie. De opdrachtgever meldt de absentie zo vroeg mogelijk bij de docent.

Artikel 8: Prijzen

 1. WilFlow biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.
 2. In de bekendgemaakte prijzen is, tenzij anders aangegeven, het wettelijke BTW-tarief inbegrepen.
 3. Prijzen aangeboden aan niet-particulieren zijn altijd excl. BTW tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 9: Verantwoordelijkheid WilFlow

 1. WilFlow is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.
 2. WilFlow noch de trainers zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk gesteld worden.
 3. WilFlow noch de trainers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van WilFlow deze dekt en voor zover deze bereid is tot uitkering over te gaan.
 4. Op geen enkele levering van WilFlow is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid opdrachtgever

 1. Bij deelname, ongeacht aan welke activiteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.
 2. Opdrachtgever /deelnemer kan bij vervoer door of namens WilFlow of een andere opdrachtgever geen schade claimen vanwege het transport.
 3. Opdrachtgever/ deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook. WilFlow en/ of zijn trainers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg hiervan.
 4. Opdrachtgever/ deelnemer wordt bereid en instaat geacht om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen gezondheid en het lichamelijk, psychisch en interpersoonlijk functioneren. Verandering van functioneren van welke aard dan ook dient gemeld te worden bij de trainer.
 5. Opdrachtgever/ deelnemer wordt geadviseerd bij twijfel over zijn/ haar gezondheid de huisarts te raadplegen. Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de betreffende trainer gedeeld. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk. Indien de deelnemer onder behandeling is van een professioneel hulpverlener, zorgt de deelnemer indien nodig voor afstemming met en toestemming van deze hulpverlener voor deelname aan de training.

 

Artikel 11: Cursuslocatie

 1. Indien gebruik gemaakt wordt van gehuurde ruimte zal WilFlow er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen. De verhuurder is echter verantwoordelijk voor de veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid e.d.
 2. WilFlow is gerechtigd een activiteit naar een andere locatie te verplaatsen binnen een rijafstand van 15 km van de eerder beoogde locatie. Indien de afstand groter is kan deelnemer zonder verplichtingen van deelname afzien. Is dit het geval tijdens een lopende activiteit dan ontvangt deelnemer het geld terug naar rato van het niet genoten deel.

Artikel 12: Opleidingsdata

 1. WilFlow is gerechtigd de opleidingsdata van een activiteit naar een andere datum te verplaatsen in uitzonderlijke gevallen (bij voorbeeld door ziekte van de trainer). WilFlow zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 13: Overmachtssituaties

 1. Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.
 2. Indien een opdrachtgever na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtssituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is WilFlow bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.
 3. WilFlow is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de leiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij het belang van de opdrachtgever zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 4. Indien opdrachtgever kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.
 5. Mocht in geval van overmacht een deel van een activiteit geen doorgang kunnen vinden dan zal opdrachtgever naar rato van wat hij daardoor mist een deel van zijn voldane verplichting terug ontvangen, tenzij het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit.

 

Artikel 14: Privacy

 1. WilFlow draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet AVG. Zie hiervoor de privacyverklaring van WilFlow zoals te vinden is op de website.
 2. Naam en emailadres van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van WilFlow om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Ook van wie zich voor de nieuwsbrief aanmeldt. Indien toezending niet langer op prijs wordt gesteld wordt dit gerespecteerd.
 3. De opdrachtgever gaat, tenzij men vooraf aangeeft dit niet te wensen, akkoord met het verspreiden van zijn naam en emailadres aan de leiding en mededeelnemers.

 

Artikel 15: Eigendom lesmateriaal

 1. Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij WilFlow opdrachtgever tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit openbaar beschikbaar is.
 2. Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij WilFlow  zal door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden.

 

Artikel 16: Klachten

 1. Indien een opdrachtgeverondanks alle goede bedoelingen, een klacht heeft, kan de opdrachtgever dit zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken aan Michelle van der Kleij van WilFlow. WilFlow tracht deze eerst op te lossen met de deelnemer. WilFlow geeft er de voorkeur aan samen te kijken wat nodig is om de klacht op te lossen. Een bevestiging van de klacht en de (eventueel goede) afhandeling daarvan worden schriftelijk vastgelegd.
 2. Lukt het niet de klacht op te lossen of zijn er redenen waarom dit niet kan, dan staat het de klager vrij het geschil voor te leggen aan de rechtbank.
 3. Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost respectvol met elkaar omgaan, er naar derden geen ruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.
 4. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer of opdrachtgever niet van de betalingsverplichting.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. WilFlow opdrachtgever zal dan met deelnemer in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst waarbij WilFlow betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter dan zal dit zijn in het arrondissement waar WilFlow Mindfulness gevestigd is.

 

Einde Algemene Voorwaarden