Privacypolicy (AVG)

Wilflow wenst te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) teneinde de privacy van haar deelnemers en andere betrokkenen te beschermen conform de daarvoor geldende wetgeving. Middels onderstaande verklaring maakt WilFlow helder hoe wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 1: Verantwoordelijkheid

WilFlow s, gevestigd aan Desertosingel 21 2909 PA Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op de website wilflow.nl.

Michelle van der Kleij is de functionaris Gegevensbescherming van WilFlow Mindfulness. Zij is te bereiken via michelle@wilflow.nl of 06-33648529

 

Artikel 2: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WilFlow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via michelle@wilflow.nl

 

Artikel 3: Persoonsgegevens die wij verwerken met bijbehorend doel

WilFlow verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

3.1 Algemene gegevens
 1. Voor- en achternaam, adresgegevens

Doel: registratie ten behoeve van financieel administratieve doeleinden (betaling)

2. Geslacht en geboortedatum

Doel: registratie ten behoeve van kennismaking

3. Telefoonnummers, voor- en achternaam en e-mailadres

Doel: verzenden van eventuele nieuwsbrief en andere actualiteiten zoals wijziging van diensten. Tevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

4. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Doel: registratie ten behoeve van kennismaking

3.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

WilFlow verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 1. Gezondheid

Doel: beoordelen of deelname aan een training geen gezondheidsrisico meebrengt en eventueel aanpassen van de training indien daar behoefte aan is.

3.3 Overige gegevens

WilFlow verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Artikel 4: Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WilFlow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 1. Financiële gegevens en contracten (Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s)): 7 jaar conform wetgeving
 2. Naam en e-mailadres: Tot maximaal 2 maanden nadat kenbaar is gemaakt (door middel van een email aan michelle@wilflow.nl) dat interesse voorbij is.
 3. Overige persoonlijke gegevens (geslacht, geboortedatum): Tot maximaal 1 jaar nadat de activiteit waaraan men deelnam is beëindigd.

 

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden

 1. WilFlow verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WilFlow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Artikel 6: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het gebruik van cookies verwijst naar de aparte pagina Cookiebeleid EU.

Artikel 7: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WilFlow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michelle@wilflow.nl.
 4. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 5. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WilFlow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Artikel 8: Website

 1. De website en het gebruik hiervan is strikt persoonlijk. U zult alle gegevens en informatie (teksten, afbeeldingen etc.) in de breedste zin van het woord) en de website zelf niet gebruiken voor commerciële, politieke en publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en ook niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 2. Alle gebruik (geheel of gedeeltelijk) van de informatie (teksten, afbeeldingen etc.) in de breedste zin van het woord) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Ieder reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien niet direct actie wordt ondernemen tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolging.
 3. De beheerder van de website kan op elk gewenst moment besluiten de website tijdelijk niet beschikbaar te stellen om updates uit te kunnen voeren of om de inhoud van de website aan te passen.
 4. De beheerder van de website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan uw apparatuur naar aanleiding van uw bezoek aan de website. U bent zelf verantwoordelijke voor geschikte maatregelen om uw gegevens te beschermen en voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

 

Einde Privacypolicy